Our

TN Agents

Aaron Edwards

Aaron Edwards

Team Leader
Brian Kelly

Brian Kelly

Team Leader
Brittan Robbins

Brittan Robbins

Team Leader
Eana Stafford

Eana Stafford

 
Jacqueline Elliott

Jacqueline Elliott

Associate
Jane Armstrong

Jane Armstrong

Partner
Jiazhen Wang

Jiazhen Wang

Commercial - Associate
Kimberly S. Pruett

Kimberly S. Pruett

Partner
Michele Nanna

Michele Nanna

Team Leader
Natasha Jones

Natasha Jones

Associate
Nathan Perry

Nathan Perry

Partner
Roseann Blanton

Roseann Blanton

Partner
Theidra Swanson

Theidra Swanson

Team Leader
Tierra Jones

Tierra Jones

Associate
Tiffany Purnell

Tiffany Purnell

Partner
Wesley Denney

Wesley Denney

Partner
Yenny Neal

Yenny Neal

Partner
Yingxin Wang

Yingxin Wang

Associate